מחלקת החינוך, הנוער והספורט

כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום לגן ילדים

עבור הורים גרושים/פרודים/עצמאיים
 1. עורך כתב צהרה והתחייבות זה בתמיכה  (להלן:"הקטין"), ללימודים בגן הילדים
  במועצה האזורית מרחבים.


 2. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי (יש לבחור באפשרות הנכונה):  (להלן:"האחראי הנוסף"). הנני מצהיר כי הרישום/ ביטול הרישום/ העברה נעשה/ית בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו/ה. (יש לצרף אישור בכתב ידו ובחתימתו של האחראי הנוסף המאשר זאת, בצירוף צילום ת.ז. של האחראי הנוסף).

  הנני האפוטרופוס החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם האחראי הנוסף. הנני מצהיר /ה כי ניסיתי ללא הצלחה, לאתר את האחראי הנוסף וליידעו בדבר הרישום/ביטול הרישום/ ההעברה (יש לצרף על כך תצהיר חתום בפני עו"ד).
 3. הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זו נכון. ידוע לי, כי אם ימצא שהמידע שמסרתי לעיל איננו אמת, תהיה רשאית המועצה לבטל /לשנות את הרישום/ביטול רישום/העברה.
 4. אני מתחייב/ת לפצות ו/או לשפות את המועצה בגין כל נזק שיגרם למועצה, ככל ויתברר כי המידע שמסרתי לעיל לא נכון.
 5. הנני מתחייב להודיע למחלקה לרישום גני ילדים על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה לאלתר. אם יימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי, תהיה רשאית המועצה לבטל/לשנות את הרישום/ביטול הרישום/העברה.
שם הקובץ פעולות
ת.ז. אמא
ספח של ת.ז. אמא
ת.ז. אבא
ספח של ת.ז. אבא


חתימה אב:

חתימה אם: